ข้อมูลสารสนเทศโรคผิวหนัง ปีงบประมาณ 2564

จำนวนผู้ป่วยตามพื้นที่จังหวัด